Wie wij zijn

De Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren (SGRC) is opgericht door de Stichting Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) in samenwerking met de Vereniging voor Patiënten van Register Chiropractoren (VPRC). De Geschilleninstantie SGRC is opgericht voor het beslechten van geschillen van patiënten over gedragingen van Register Chiropractoren in het kader van de zorgverlening. De geschilleninstantie SGRC functioneert zelfstandig en onafhankelijk. De geschilleninstantie SGRC heeft onafhankelijke geschillencommissies om geschillen te beslechten. De Geschilleninstantie SGRC voldoet aan de wettelijke vereisten zoals beschreven in artikelen 18 tot en met 22 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De geschilleninstantie SGRC is op 17 augustus 2016 door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 18 Wkkgz.

Alle Register Chiropractoren aangesloten bij de SNRC zijn verplicht zich te houden aan de uitspraken die gedaan worden door deze geschilleninstantie.

Uitspraken van de Geschilleninstantie SGRC worden gepubliceerd op de gezamenlijke website van geschilleninstanties in de zorg, dit is de website geschillendossier.nl.

 
 

Het indienen en het verloop van een geschil

 

Als een patiënt een klacht heeft over zijn chiropractor, dan is het de bedoeling dat beide partijen er in eerste instantie samen uitkomen. Als dat niet lukt, is er de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van de SNRC. Vaak is dit afdoende om de klacht op te lossen en de relatie tussen de arts en de patiënt weer te herstellen. Mocht dit niet tot een oplossing hebben geleid, dan kunt u de klachtenprocedure voortzetten. Uw klacht wordt vanaf nu een geschil genoemd.

Het indienen van een geschil:

Een geschil wordt in behandeling genomen door de geschilleninstantie SGRC als u het geschil schriftelijk of per e-mail indient, gericht aan de Geschilleninstantie SGRC. In de omschrijving van het geschil moet duidelijk zijn opgenomen:

 • Uw gegevens als klager, uw naam en uw adres.
 • De gegevens van de Register Chiropractor waar het geschil over gaat.
 • Over welke behandeling, gedraging of bejegening u ontevreden bent.
 • Of u, de klager, contact heeft gehad met een klachtenfunctionaris en een korte omschrijving van de uitkomst hiervan.
 • In het geval er sprake is van een schadeclaim, dient u de schade te onderbouwen.
 • Als u namens een klager een geschil indient, dient u aan te geven welke relatie u tot deze persoon heeft.


U kunt uw geschil schriftelijk indienen door deze te sturen naar:
de geschilleninstantie SGRC
Postbus 9344
3007 AH Rotterdam

of te mailen naar:
geschilleninstantie@gmail.com

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de SGRC door te e-mailen naar geschilleninstantie@gmail.com

Goed om te weten:
 • Er wordt € 50,- in rekening gebracht bij klager om het geschil in behandeling te nemen. Er zijn verder geen kosten aan de procedure verbonden.
 • Als klager bent u ontvankelijk als u het geschil indient binnen een jaar nadat de procedure bij de klachtenfunctionaris is afgerond. Dat wil zeggen dat u alleen een geschil kan indienen als u de klachtenprocedure bij de klachtenfunctionaris heeft doorlopen en er nog geen jaar voorbij is sinds die procedure is afgerond.
 • Indien u zich wilt laten bijstaan bij de behandeling van uw geschil, dan komen deze kosten voor eigen rekening.
 • Door het indienen van het geschil gaat de klager er mee akkoord dat de geschilleninstantie het geschil beslecht als bindend advies. Dit houdt in dat u het geschil niet meer kan voorleggen aan de rechter. U kunt bij de rechter alleen nog een marginale toetsing laten doen, wat inhoudt dat de rechter controleert of de procedure goed is verlopen.
 • De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000,00.
 • De leden van de geschilleninstantie SGRC zijn onpartijdig en onafhankelijk. Dit wil zeggen, dat zij geen enkele relatie hebben of hebben gehad met een van de partijen. Zij kunnen in vrijheid een uitspraak doen en hebben geen belang bij de uitkomst van de uitspraak.


Het verloop van de procedure:

Zodra het geschil is ingediend, gaat de Geschilleninstantie SGRC onderzoek doen naar de oorzaak van het geschil. Voor dit onderzoek is het vaak nodig, dat de Geschilleninstantie SGRC informatie inwint en stukken inziet. Indien nodig gebeurt dit met uw toestemming en met inachtneming van het beroepsgeheim van de betreffende hulpverlener.
Na de schriftelijke ronde(s) zal er indien wenselijk een zitting plaatsvinden. Beide partijen krijgen de mogelijkheid om een nadere toelichting te geven en op elkaar te reageren, hoor en wederhoor. Soms is het ook nog noodzakelijk om getuigen en deskundigen te horen.
Na het onderzoek doet de Geschilleninstantie SGRC een uitspraak. De uitspraak van de Geschilleninstantie SGRC is bindend voor beide partijen.
De procedure vanaf het moment waarop het geschil in behandeling is genomen tot de uitspraak duurt maximaal 6 maanden.

In het onderstaand reglement vind u alle regels waar de Geschilleninstantie SGRC aan voldoet.

Het reglement van de Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1

 1. Dit reglement behoort bij de Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren (SGRC).
 2. Dit reglement is een regeling als bedoeld in art 19 lid 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
 3. Alle in de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren geregistreerde Register Chiropractoren moeten zich conformeren aan deze geschillenbeslechtingsregeling.
 4. De Register Chiropractor brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschilleninstantie voor te leggen alsmede een wijziging daarin, op daarvoor geschikte wijze onder de aandacht van de cliënten en vertegenwoordigers van cliënten.
 5. Voor zover dit reglement zou afwijken van de voorwaarden als genoemd in de artikelen 18 tot en 22 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Uitvoeringsregeling Wkkgz worden de voorwaarden van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Uitvoeringsregeling Wkkgz geacht van toepassing te zijn.


DEFINITIES
Artikel 2

 1. Geschil: klacht over een gedraging van een Register Chiropractor jegens een cliënt in het kader van de verlening van zorg, dat aan het oordeel van de geschilleninstantie wordt onderworpen.
 2. Aangeklaagde: aangeklaagde is de Register Chiropractor waartegen een geschil zich richt.
 3. Klager: klager is degene die een geschil aanhangig maakt over een gedraging van de aangeklaagde in het kader van de zorgverlening.
 4. Schriftelijk: schriftelijk is op papier of langs elektronische weg


TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 3

 1. De geschilleninstantie heeft tot taak geschillen over gedragingen van een Register Chiropractor jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening te beslechten.
 2. De geschilleninstantie is bevoegd een geschil niet in behandeling te nemen indien degene die het geschil aanhangig heeft gemaakt naar haar oordeel geen redelijk belang heeft bij een uitspraak van de geschilleninstantie.
 3. De geschilleninstantie is bevoegd op elk moment in de procedure een minnelijke schikking tussen partijen te beproeven alvorens een uitspraak te doen.
 4. De ambtelijk secretaris informeert partijen over de procedure.


ONTVANKELIJKHEID
Artikel 4

 1. Een geschil met een zorgaanbieder kan schriftelijk ter beslechting aan de geschilleninstantie worden voorgelegd door een cliënt, een nabestaande van een een overleden cliënt dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt, indien:
  a) is gehandeld in strijd met hoofdstuk 3 § 1 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;
  b) de mededeling, bedoeld in artikel 17, eerste lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, diens klacht naar zijn oordeel in onvoldoende mate wegneemt;
  c) van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een hem betreffende gedraging van de zorgaanbieder in het kader van de zorgverlening bij de zorgaanbieder indient;
 2. Een geschil kan voorts schriftelijk ter beslechting aan de geschilleninstantie worden voorgelegd door een persoon die door de zorgaanbieder ten onrechte niet als vertegenwoordiger is beschouwd, indien de mededeling, bedoeld in artikel 17, eerste lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, diens klacht naar zijn oordeel in onvoldoende mate wegneemt.
 3. Voorts kan een geschil schriftelijk ter beslechting aan de geschilleninstantie worden oorgelegd door een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, mits een belang in het geding is dat de stichting of vereniging volgens haar statuten behartigt.
 4. De geschilleninstantie is niet ontvankelijk alvorens klager eerst gebruik heeft gemaakt van de klachtenregeling van de aangeklaagde als bedoeld in artikel 13 tot en met 17 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
 5. Het geschil dient binnen een redelijke termijn van in beginsel binnen 1 jaar na het bekendmaken van het oordeel van de zorgaanbieder aan de patiënt zoals bedoeld in artikel 17 Wkkgz schriftelijk of elektronisch ter beslechting aan de geschilleninstantie te zijn voorgelegd.
 6. Een geschil kan uitsluitend schriftelijk en voldoende gemotiveerd door of namens klager aanhangig worden gemaakt bij het bestuur van de Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren.
 7. Een geschil dient tenminste te bevatten:
  a) de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt;
  b) een omschrijving van het geschil;
  c) de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.
 8. Om een geschil in behandeling te nemen, zal het bedrag van € 50,- in rekening worden gebracht bij klager.


GESCHILLENINSTANTIE
Artikel 5

 1. Het bestuur benoemt ter beslechting van een geschil een geschilleninstantie bestaande uit één onafhankelijke lid;
 2. Het lid dient te beschikken over de titel meester in de rechten.
 3. Het bestuur benoemt leden voor een periode van vijf jaren.
 4. Ieder lid kan door het bestuur onbeperkt worden herbenoemd.
 5. De leden van de geschilleninstantie mogen:
  a) gedurende een jaar voorafgaande aan de aanvaarding van hun functie, niet gewerkt hebben voor of enige functie bekleed hebben bij een beroepsorganisatie voor chiropractoren of voor, onderscheidenlijk een patiëntenorganisatie voor patiënten van chiropractoren; en
  b) vanaf de aanvaarding van hun functie, niet werkzaam zijn voor of enige functie bekleden bij een beroepsorganisatie voor chiropractoren, of voor, onderscheidenlijk een patiëntenorganisatie voor patiënten van chiropractoren;
  c) noch werkzaam zijn bij de aangeklaagde noch werkzaam zijn bij het bedrijf waar klager werkzaam is;


ONAFHANKELIJKHEID
Artikel 6

 1. De leden van de geschilleninstantie zijn onafhankelijk en voeren naar eigen inzicht uit.
 2. De leden zullen geen instructies aanvaarden van wie dan ook, daaronder begrepen het bestuur en de directie van de Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren, aangaande de procedurele behandeling van een geschil dat aan de Geschilleninstantie wordt voorgelegd, dan wel de inhoudelijke beoordeling of beslissing van een zodanig geschil.
 3. Een lid van de geschilleninstantie heeft geen rechtstreeks persoonlijk of zakelijk belang bij de afloop van een geschil.
 4. De geschilleninstantie laat zich bij de beoordeling van de klacht leiden door hetgeen is bepaald bij of krachtens de wet, geldende nadere regelgeving of te stellen eisen, de jurisprudentie, de overeenkomst in kwestie, de toepasselijke gedragscodes en ereregels alsmede de maatstaven van redelijkheid en billijkheid die de kwestie, waarop het geschil betrekking heeft, of de relatie of positie van partijen vergt;


BEHANDELING
Artikel 7

 1. Aangeklaagde wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het aangebrachte geschil en krijgt de gelegenheid binnen een termijn van zes weken schriftelijk op het geschil te reageren.
 2. Bij het uitblijven van een reactie binnen de gestelde termijn kan de geschilleninstantie terstond uitspraak doen.
 3. De geschilleninstantie draagt er zorg voor dat alle betrokken partijen van alle door hen naar voren gebrachte standpunten en feiten, alsmede van verklaringen van getuigen en deskundigen over en weer kennis nemen en daarop kunnen reageren.
 4. Alle betrokken partijen kunnen desgewenst gebruik maken van bijstand van derden voor eigen rekening.
 5. Alle betrokken partijen kunnen een deskundige een advies laten uitbrengen en uiterlijk zeven dagen voor de hoorzitting inbrengen in de procedure door deze aan de geschilleninstantie te sturen en gelijktijdig een afschrift aan de wederpartij te sturen.
 6. Indien een partij getuigen en/ of deskundigen ter gelegenheid van de hoorzitting wenst mee te brengen, dient zij dit, onder vermelding van de persoonsgegevens van de betrokken deskundige(n) en/ of getuige(n), zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zeven dagen voor de geplande hoorzitting, schriftelijk aan de Geschilleninstantie mede te delen, onder gelijktijdige toezending van een afschrift van die mededeling aan de andere partij. Bij een kortere termijn kan de voorzitter de getuigen en of deskundigen weigeren te horen.
 7. Indien de geschilleninstantie of beide partijen zulks wenselijk achten, roept de geschilleninstantie partijen op om ter behandeling van het geschil voor haar te verschijnen en bepaalt daartoe de dag, uur en plaats.
 8. De geschillencommissie stelt vragen om van beide partijen de standpunten helder te krijgen.
 9. De geschilleninstantie stelt partijen in de gelegenheid van hoor en wederhoor en neemt daarna binnen veertien dagen een zorgvuldige en gemotiveerde beslissing.
 10. Indien de geschilleninstantie niet binnen veertien dagen een beslissing heeft kunnen nemen dan doet zij daarvan gemotiveerd mededeling aan partijen en beslist tevens binnen welke termijn alsnog een beslissing tegemoet kan worden gezien.


BINDEND ADVIES
Artikel 8

 1. De geschilleninstantie is bevoegd over een geschil een uitspraak te doen bij wege van bindend advies, alsmede een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot maximaal € 25.000,-.
 2. De geschilleninstantie heeft niet de mogelijkheid om partijen in de kosten van de behandeling van een geschil te veroordelen.
 3. De uitspraak wordt schriftelijk gedaan, is ondertekend, is met redenen omkleed en wordt aan partijen bekend gemaakt.
 4. De uitspraak wordt alsmede elektronisch openbaar gemaakt in zodanige vorm dat deze niet tot personen herleidbaar zijn, behoudens voor zover het de Register Chiropractor betreft.
 5. De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na voorlegging van het geschil uitspraak.
 6. In gevallen waarin dat, gelet op de aard van het geschil en de daarbij betrokken belangen, aangewezen is te achten, doet de geschilleninstantie in afwijking van het vorige lid op korte termijn een uitspraak.
 7. Na uitspraak van de Geschilleninstantie is voorlegging van het geschil aan de burgerlijke rechter niet meer mogelijk.


WRA
KING
Artikel 9

 1. Partijen kunnen een lid van de geschilleninstantie wraken op grond van feiten of omstandigheden die een onpartijdig of onafhankelijk oordeel van dat lid zouden bemoeilijken.
 2. Indien de klager of de aangeklaagde meent dat de geschilleninstantie niet onpartijdig of onafhankelijk kan oordelen deelt hij/zij dat schriftelijk gemotiveerd mee aan het bestuur.
 3. Het bestuur beslist binnen veertien dagen gemotiveerd over de benoeming van een nieuwe geschilleninstantie.


 

Contact en documenten