Reglement Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren

 

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1

 1. Dit reglement behoort bij de Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren (SGRC).
 2. Dit reglement is een regeling als bedoeld in art 19 lid 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
 3. Alle in de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren geregistreerde Register Chiropractoren moeten zich conformeren aan deze geschillenbeslechtingsregeling.
 4. De Register Chiropractor brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschilleninstantie voor te leggen alsmede een wijziging daarin, op daarvoor geschikte wijze onder de aandacht van de cliënten en vertegenwoordigers van cliënten.
 5. Voor zover dit reglement zou afwijken van de voorwaarden als genoemd in de artikelen 18 tot en 22 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Uitvoeringsregeling Wkkgz worden de voorwaarden van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Uitvoeringsregeling Wkkgz geacht van toepassing te zijn.

DEFINITIES
Artikel 2

 1. Geschil: klacht over een gedraging van een Register Chiropractor jegens een cliënt in het kader van de verlening van zorg, dat aan het oordeel van de geschilleninstantie wordt onderworpen.
 2. Aangeklaagde: aangeklaagde is de Register Chiropractor waartegen een geschil zich richt.
 3. Klager: klager is degene die een geschil aanhangig maakt over een gedraging van de aangeklaagde in het kader van de zorgverlening.
 4. Schriftelijk: schriftelijk is op papier of langs elektronische weg

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 3

 1. De geschilleninstantie heeft tot taak geschillen over gedragingen van een Register Chiropractor jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening te beslechten.
 2. De geschilleninstantie is bevoegd een geschil niet in behandeling te nemen indien degene die het geschil aanhangig heeft gemaakt naar haar oordeel geen redelijk belang heeft bij een uitspraak van de geschilleninstantie.
 3. De geschilleninstantie is bevoegd op elk moment in de procedure een minnelijke schikking tussen partijen te beproeven alvorens een uitspraak te doen.

ONTVANKELIJKHEID
Artikel 4

 1. Een geschil met een zorgaanbieder kan schriftelijk ter beslechting aan de geschilleninstantie worden voorgelegd door een cliënt, een nabestaande van een een overleden cliënt dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt, indien:
  • is gehandeld in strijd met hoofdstuk 3 § 1 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;
  • de mededeling, bedoeld in artikel 17, eerste lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, diens klacht naar zijn oordeel in onvoldoende mate wegneemt;
  • van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een hem betreffende gedraging  van de zorgaanbieder in het kader van de zorgverlening bij de zorgaanbieder indient;
 2. Een geschil kan voorts schriftelijk ter beslechting aan de geschilleninstantie worden voorgelegd door een persoon die door de zorgaanbieder ten onrechte niet als vertegenwoordiger  is beschouwd, indien de mededeling, bedoeld in artikel 17, eerste lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, diens klacht naar zijn oordeel in onvoldoende mate wegneemt.
 3. Voorts kan een geschil schriftelijk ter beslechting aan de geschilleninstantie worden oorgelegd door een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, mits een belang in het geding is dat de stichting of vereniging volgens haar statuten behartigt.
 4. De geschilleninstantie is niet ontvankelijk alvorens klager eerst gebruik heeft gemaakt van de klachtenregeling van de aangeklaagde als bedoeld in artikel 13 tot en met 17 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
 5. De geschilleninstantie is niet ontvankelijk wanneer er meer dan een jaar verstreken is tussen het tijdstip van de mededeling zoals bedoeld in artikel 17, eerste lid, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en het tijdstip waarop de klager het geschil aanhangig maakt bij de geschilleninstantie. 
 6. Een geschil kan uitsluitend schriftelijk en voldoende gemotiveerd door of namens klager aanhangig worden gemaakt bij het bestuur van de Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren.
 7. Een geschil dient tenminste te bevatten:
  • de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt;
  • een omschrijving van het geschil;
  • de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.
 8. Aan de behandeling van een geschil zijn voor de klager geen kosten verbonden.

GESCHILLENINSTANTIE
Artikel 5

 1. Het bestuur benoemt ter beslechting van een geschil een geschilleninstantie bestaande uit één onafhankelijke lid;
 2. Het lid dient te beschikken over de titel meester in de rechten.
 3. Het bestuur benoemt leden voor een periode van vijf jaren.
 4. Ieder lid kan door het bestuur onbeperkt worden herbenoemd.
 5. De leden van de geschilleninstantie mogen:
  • gedurende een jaar voorafgaande aan de aanvaarding van hun functie, niet gewerkt hebben voor of enige functie bekleed hebben bij een beroepsorganisatie voor chiropractoren of voor, onderscheidenlijk een patiëntenorganisatie voor patiënten van chiropractoren; en
  • vanaf de aanvaarding van hun functie, niet werkzaam zijn voor of enige functie bekleden bij een beroepsorganisatie voor chiropractoren, of voor, onderscheidenlijk een patiëntenorganisatie voor patiënten van chiropractoren;
  • noch werkzaam zijn bij de aangeklaagde noch werkzaam zijn bij het bedrijf waar klager werkzaam is;

ONAFHANKELIJKHEID
Artikel 6

 1. De leden van de geschilleninstantie zijn onafhankelijk en voeren naar eigen inzicht uit.
 2. De leden zullen geen instructies aanvaarden van wie dan ook, daaronder begrepen het bestuur en de directie van de Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren, aangaande de procedurele behandeling van een geschil dat aan de Geschilleninstantie wordt voorgelegd, dan wel de inhoudelijke beoordeling of beslissing van een zodanig geschil.
 3. Een lid van de geschilleninstantie heeft geen rechtstreeks persoonlijk of zakelijk belang bij de afloop van een geschil.
 4. De geschilleninstantie laat zich bij de beoordeling van de klacht leiden door hetgeen is bepaald bij of krachtens de wet, geldende nadere regelgeving of te stellen eisen, de jurisprudentie, de overeenkomst in kwestie, de toepasselijke gedragscodes en ereregels alsmede de maatstaven van redelijkheid en billijkheid die de kwestie, waarop het geschil betrekking heeft, of de relatie of positie van partijen vergt;

BEHANDELING
Artikel 7

 1. Aangeklaagde wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het aangebrachte geschil en krijgt de gelegenheid binnen een termijn van zes weken schriftelijk op het geschil te reageren.
 2. Bij het uitblijven van een reactie binnen de gestelde termijn kan de geschilleninstantie terstond uitspraak doen.
 3. De geschilleninstantie draagt er zorg voor dat alle betrokken partijen van alle door hen naar voren gebrachte standpunten en feiten, alsmede van verklaringen van getuigen en deskundigen over en weer kennis nemen en daarop kunnen reageren.
 4. Alle betrokken partijen kunnen desgewenst gebruik maken van bijstand van derden voor eigen rekening.
 5. Alle betrokken partijen kunnen een deskundige een advies laten uitbrengen en uiterlijk zeven dagen voor de hoorzitting inbrengen in de procedure door deze aan de geschilleninstantie te sturen en gelijktijdig een afschrift aan de wederpartij te sturen.
 6. Indien een partij getuigen en/ of deskundigen ter gelegenheid van de hoorzitting wenst mee te brengen, dient zij dit, onder vermelding van de persoonsgegevens van de betrokken deskundige(n) en/ of getuige(n), zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zeven dagen voor de geplande hoorzitting, schriftelijk aan de Geschilleninstantie mede te delen, onder gelijktijdige toezending van een afschrift van die mededeling aan de andere partij. Bij een kortere termijn kan de voorzitter de getuigen en of deskundigen weigeren te horen.
 7. Indien de geschilleninstantie of beide partijen zulks wenselijk achten, roept de geschilleninstantie partijen op om ter behandeling van het geschil voor haar te verschijnen en bepaalt daartoe de dag, uur en plaats.
 8. De geschilleninstantie stelt partijen in de gelegenheid van hoor en wederhoor en neemt daarna binnen veertien dagen een zorgvuldige en gemotiveerde beslissing.
 9. Indien de geschilleninstantie niet binnen veertien dagen een beslissing heeft kunnen nemen dan doet zij daarvan gemotiveerd mededeling aan partijen en beslist tevens binnen welke termijn alsnog een beslissing tegemoet kan worden gezien.

BINDEND ADVIES
Artikel 8

 1. De geschilleninstantie is bevoegd over een geschil een uitspraak te doen bij wege van bindend advies, alsmede een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot maximaal € 25.000,-.
 2. De geschilleninstantie heeft niet de mogelijkheid om partijen in de kosten van de behandeling van een geschil te veroordelen.
 3. De uitspraak wordt schriftelijk gedaan, is ondertekend, is met redenen omkleed en wordt schriftelijk aan partijen bekend gemaakt.
 4. De uitspraak wordt alsmede elektronisch openbaar gemaakt in zodanige vorm dat deze niet tot personen herleidbaar zijn, behoudens voor zover het de Register Chiropractor betreft.
 5. De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na voorlegging van het geschil uitspraak.
 6. In gevallen waarin dat, gelet op de aard van het geschil en de daarbij betrokken belangen, aangewezen is te achten, doet de geschilleninstantie in afwijking van het vorige lid op korte termijn een uitspraak.
 7. Na uitspraak van de Geschilleninstantie is voorlegging van het geschil aan de burgerlijke rechter niet meer mogelijk.

WRAKING
Artikel 9

 1. Partijen kunnen een lid van de geschilleninstantie wraken op grond van feiten of omstandigheden die een onpartijdig of onafhankelijk oordeel van dat lid zouden bemoeilijken.
 2. Indien de klager of de aangeklaagde meent dat de geschilleninstantie niet onpartijdig of onafhankelijk kan oordelen deelt hij/zij dat schriftelijk gemotiveerd mee aan het bestuur.
 3. Het bestuur beslist binnen veertien dagen gemotiveerd over de benoeming van een nieuwe geschilleninstantie.

Reglement

chiropractoren-
organisaties

SNRC

NCA

DCF

CCA

patiënten-
vereniging

VPRC

logo SGRC

uitspraken geschillen-
instanties in de zorg

GESCHILLENDOSSIER